മകളുടെ പേര്


കാലം കുറെയായി

ഈ ഭൂഖണ്ഡം
ഉറക്കത്തിലേക്ക്
കടക്കുമ്പോള് ‍കാറ്റു തുറന്നിടുന്ന

ജാലകത്തിലൂടെ നീ
എന്‍റെ കിടക്കയിലെത്തുന്നു

നിന്നെ പുണര്‍ന്നാണ് ഞാന്‍
നിദ്രയുടെ കടലിലെത്തുന്നത്

പുലര്‍ച്ചയുടെ നിഴല്‍ വീഴും മുന്പു നീ
ചാരനായ് തീരുന്നു

ആരുമറിയാതെ കടന്നു കളയുന്നു

വെറുതെയല്ല
എന്‍റെ മകള്‍ക്ക് നിലാവെന്ന്
പേരു വീണത്